Παραθαρσύνω: embolden and encourage

Writers need tactics. Tactics is the only known surviving work of philosopher Asclepiodiotus (c. 1 BCE – unknown). The text focuses on the titles and formation needed in the phalanx, including the use of chariots and elephants. Chapter V details the character and appropriate size of arms including the use of bronze shields and spears of varying lengths.

“And the Macedonians, men say, with this line of spears do not merely terrify the enemy by their appearance, but also embolden every file-leader, protected as he is by the strength of five…”

καὶ Μακεδόνες μὲν οὕτω τῷ στοίχῳ, φασί, τῶν δοράτων οὐ μόνον τῇ ὄψει τοὺς πολεμίους ἐκπλήττουσιν, ἀλλὰ καὶ τῶν λοχαγῶν ἕκαστον παραθαρσύνουσι πέντε δυνάμεσι πεφρουρημένον

The things you fear in your writing, the things you are afraid to write are also the things that give you courage. Your greatest enemy, writer, may be you. Embolden yourself.

 

7 thoughts on “Παραθαρσύνω: embolden and encourage”

  1. We need tactics to defeat our own sense of failure. Some writers are better than others. Some are incredible. Some are like me, decent. And struggling to be better. My only tactic is to try to undermine the walls of those who control the territory into which I must wander.

    Liked by 1 person

Leave a Reply to bekitschig Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s